Trung đoàn không quân 921 anh hùng giữ vững vùng trời Tổ quốc