Yên Bái trưng bày chuyên đề “Yên Bái - Dấu son trong chiến dịch Điện Biên Phủ”