Thành phố Yên Bái phát huy hiệu quả phần mềm quản lý F0 điều trị tại nhà