Yên Bái: Còn tình trạng người dân chủ quan, lơ là trước dịch COVID-19