Bộ Y tế phát hành Vũ điệu 2K+ cùng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19