Yên Bái: Y tế cơ sở phát huy vai trò “người gác cổng”