“Công dân số” thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ở Văn Yên