Yên Bái: 100% xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng