Văn phòng Tỉnh uỷ Yên Bái triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030