Yên Bái: 14 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nền tảng chuyển đổi số