Thành phố Yên Bái sôi nổi Hội thi “Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong trường học”