Yên Bái đã hoàn thành 27/38 mục tiêu về chuyển đổi số