Yên Bái triển khai kế hoạch cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng YenBai-S