Tập huấn sử dụng Ứng dụng YenBai-S cho 90 tổ viên tổ triển khai ứng dụng