Lợi ích của việc triển khai Đề án 06 phục vụ chuyển đổi số quốc gia