Tuyên truyền sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số tại thị xã Nghĩa Lộ