Thành phố Yên Bái tuyên dương, khen thưởng 61 học sinh đạt giải cấp tỉnh