Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái giám sát đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo