Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với ngành giáo dục Yên Bái