Yên Bái phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Kinh nghiệm tuyển chọn cán bộ của các nước và thực tiễn tại Việt Nam"