Yên Bái: Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và tập trung cao độ để tăng tốc về đích các chỉ tiêu năm 2021