Kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX: Thảo luận bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội