Yên Bái triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023