Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh họp đánh giá công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 10