Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm, kiểm tra các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết