Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình nắm tình hình hoạt động HĐND cấp xã tại huyện Văn Yên