UBND huyện Yên Bình ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đại học Thái Nguyên