Thành phố Yên Bái tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022