Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Yên Bình