Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Không thể bênh che cán bộ sợ sai, không dám làm