Yên Bái tuyên dương 65 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác