Yên Bái tiếp xúc cử tri chuyên đề kết hợp đối thoại với công nhân, viên chức, người lao động