UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm: 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch