Họp đánh giá công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Yên Bái