Tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân