Yên Bái đạt tăng trưởng GRDP 6%, dự ước 30/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch