Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Yên Bái tiếp tục xem xét các tờ trình, báo cáo và thảo luận tại tổ