Nỗ lực thực hiện chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao