Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc tại Yên Bái