Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kiểm tra một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại huyện Trấn Yên