Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược