Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Di sản văn hoá (sửa đổi)