Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái: Thông qua 3 nghị quyết quan trọng