Thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết lĩnh vực văn hóa- xã hội trình tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh