Khai mạc Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX