Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Yên Bái: Thảo luận tổ làm rõ nhiều nội dung quan trọng