Yên Bái: An toàn phòng dịch COVID-19 trong ngày vía Thần tài