Yên Bái: Doanh nghiệp đầu tiên nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ