Đánh giá mô hình liên kết sản xuất khoai sọ năm 2021 tại Mù Cang Chải