Ban quản lý Chương trình FFF II - Hội Nông dân tỉnh bàn giao Quỹ tín dụng xanh cho các hợp tác xã, tổ hợp tác